Regulamin Portalu Mint
Administrator Serwisu za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające
Użytkownikom dostęp do informacji i materiałów związanych z tematyką Serwisu
oraz zamieszczanie wpisów na Forum dostępnym w ramach Serwisu. Przed
skorzystaniem z Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.
I.Definicje
Administrator Serwisu / Usługodawca – MINT APP Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. G. Narutowicza 40/1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000909953, NIP: 7252310399,
REGON: 389377909, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł;
Adres e-mail Usługodawcy – portal@mintmint.pl
Adres do korespondencji Usługodawcy – ul. G. Narutowicza 40/1; 90-135
Łódź
Numer telefonu Usługodawcy – +48 577804146
Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniany przez Usługodawcę w
Serwisie
umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w
Serwisie; Forum – forum internetowe prowadzone w
ramach Serwisu;
Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez
Użytkownika w ramach rejestracji;
Konto Użytkownika – indywidualne dla każdego Użytkownika konto
internetowe w Serwisie, które zostaje utworzone automatycznie po
przeprowadzeniu rejestracji;
Partner Treściowy – niezależny od Usługodawcy podmiot trzeci, który jest
autorem artykułów zamieszczonych w Serwisie i który ponosi
odpowiedzialność za ich treść (Administrator co do zasady nie redaguje
merytorycznie treści artykułów dostępnych w ramach Serwisu, tylko
udostępnia narzędzia techniczne umożliwiające publikacje artykułów
Partnerów Treściowych);
Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem: MintMint.pl
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność
telekomunikacyjną;
Świadczenie usługi drogą elektroniczną/Usługi elektroniczne –
wykonywanie Usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez
wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych,
na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron,
przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w
rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
Usługi – usługi objęte niniejszym Regulaminem, polegające w szczególności
na:

 1. dostarczaniu Użytkownikom treści oferowanych w Serwisie,
 2. zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu,
 3. prowadzeniu Konta Użytkownika,
 4. udostępnianiu Formularza Rejestracyjnego,
 5. udostępnianiu i umożliwianiu dokonywania wpisów na Forum,
  Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
  pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela
  ustawowego, osoba małoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do
  czynności prawnych, korzystająca z Usług za pośrednictwem
  Serwisu;
  II.Postanowienia ogólne
 6. Regulamin określa:
  a) zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
  b) zasady świadczenie przez Usługodawcę Usług za pośrednictwem
  Serwisu,
  c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem
  teleinformatycznym
  w odniesieniu do Usług,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Każda osoba, przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu, powinna
  zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z
  treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
  Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 10. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Możliwość korzystania z
  poszczególnych funkcji Serwisu może wiązać się z obowiązkiem ponoszenia
  opłat przez Użytkownika, przy czym o powyższej okoliczności Użytkownik
  zostanie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Administratora
  takich usług.
 11. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji.
  Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności z Forum,
  możliwości dodawania zdjęć czy prowadzenia własnego kalendarza
  (rozumianego jako kalendarz z wydarzeniami oferowanymi w ramach
  Serwisu) możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu Konta Użytkownika.
 12. W wyniku rejestracji dla Użytkownika utworzone zostaje Konto Użytkownika.
  Część informacji udostępnionych w ramach Konta Użytkownika jest jawna
  (upubliczniona) dla innych zarejestrowanych Użytkowników (przy czym zakres
  upublicznionych informacji jest wyraźnie zaznaczony w ramach Konta
  Użytkownika).
 13. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, ma możliwość zamieszczenia tzw.
  „Awatara” tj. małego obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika
  posiadającego Konto Użytkownika. Zawartość Avatara nie może być sprzeczna
  z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 14. Zakładając Konto Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:
  a) posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych,

b) ukończył 18 lat,
c) jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na założenie konta
Użytkownika w Serwisie,
d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
Polityką Prywatności;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych
Użytkownika celem realizacji Usług oferowanych przez Serwis;
f) wyraża zgodę na upublicznienie profilu i danych osobowych Użytkownika
(w tym wizerunku,
o ile został udostępniony np. poprzez Awatar lub zamieszczone przez
Użytkownika fotografie) przez Administratora Serwisu, w określonym na Koncie
Użytkownika zakresie, oraz akceptuje fakt, że dostęp do upublicznionych
danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do
innych informacji upublicznionych w ramach Konta Użytkownika (lub w ramach
opublikowanych przez Użytkownika postów) może mieć nieograniczony krąg
zarejestrowanych Użytkowników. Zgoda na upublicznienie profilu i danych
osobowych Użytkownika nie obejmuje: adresu e-mail Użytkownika, numer
telefonu Użytkownika, Hasła do Konta Użytkownika, kodów aktywacyjnych lub
innego typu poufnych danych dostępowych;
10.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) urządzenie z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu
komórkowego;
c) zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
d) zalecane przeglądarki internetowe: Microsoft Edge w wersji 91 lub
nowszej, Mozilla Firefox w wersji 90 lub nowszej; Google Chrome w wersji 90
lub nowszej; Safari w wersji 13 lub nowszej, Opera w wersji 77 lub nowszej z
włączoną obsługą JavaScript i cookies.
11.Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub
oprogramowania.
12.Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 10 jest przedmiotem
oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a licencjodawcą.
13.Zaleca się, by urządzenie, za pomocą którego Użytkownik loguje się na Konto
Użytkownika było wyposażone w legalne oprogramowanie oraz posiadało na
bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.
14.Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co
najmniej średnim.
15.Administrator Serwisu wykorzystuje w Serwisie pliki typu cookies, które
gromadzą informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w
celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto Użytkownika),
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać Hasła.
16.Uruchomienie korzystania z Usług jest równoznaczne:
a) z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania
przez Administratora Serwisu plików cookies, celem ich przechowywania i
zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików cookies, które zostały
określone w Polityce Plików Cookies; b) ze zgodą na wykorzystywanie przez
Administratora Serwisu plików cookies.
17.Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego
Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.
18.Użytkownik, przy korzystaniu z Serwisu, ma obowiązek przestrzegać przepisów
prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
i praw własności intelektualnej osób trzecich.
19.Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie
Serwisu przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz
rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji
handlowych.
20.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest
dostarczanie do Administratora Serwisu treści o charakterze bezprawnym,
obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających
wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Systemu
teleinformatycznego. W razie otrzymania przez Administratora Serwisu
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu może uniemożliwić
dostęp do tych danych. Administrator Serwisu nie będzie ponosić
odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku
uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku
uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych,
Administrator Serwisu zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia
dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i
danych, o których mowa powyżej, Administrator Serwisu ma prawo do
wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika,
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
21.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, Administrator
Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
III.Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Serwisu Administrator Serwisu świadczy Usługi w zakresie i na
  warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili dokonania przez
  Użytkownika Rejestracji w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w
  Formularzu Rejestracyjnym, następujących danych: adres e-mail lub numer
  telefonu komórkowego, hasło oraz nazwę użytkownika.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w każdej chwili,
  ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez złożenie
  oświadczenia o rezygnacji z Usługi na adres mailowy: portal@mintmint.pl
 6. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w
  wypadku, gdy Użytkownik narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie może
  być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do niezwłocznego
  zaprzestania lub usunięcia naruszeń. Rozwiązanie umowy następuje w takim
  wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o
  świadczenie Usługi zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze
  porozumienia Stron.
 8. W razie ustania pomiędzy Stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie
  Usług, Konto Użytkownika przestanie być aktywne i dostępne dla niego.
 9. Administrator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w
  przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach
  prawa, a także z następujących ważnych powodów:
  a) naruszenia przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr
  osobistych) i/lub zasad współżycia społecznego,
  b) innego powtarzającego się naruszania przez Użytkownika postanowień
  Regulaminu.
  IV.Forum
 10. Forum stanowi część Serwisu przeznaczoną do wyrażania opinii, prowadzenia
  rozmów i zamieszczania komentarzy związanych z tematyką Serwisu.
 11. Zamieszczanie wpisów na Forum możliwe jest wyłącznie po dokonaniu
  uprzedniej rejestracji i założeniu Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik wypowiadając się na Forum tym samym wyraża zgodę na
  publikację wypowiedzi w ramach Serwisu i przyjmuje do wiadomości, iż jego
  wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet dla zarejestrowanych
  Użytkowników.
 13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść przechowywanych
  i udostępnianych na Forum wpisów, stosownie do treści art. 12-14 ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi i jest
  świadomy konsekwencji wynikających z łamania Regulaminu oraz
  konsekwencji prawnych związanych z naruszenia prawa;
 15. Zabrania się publikowania na Forum wpisów:
  a) naruszających prawo, ułatwiających jego łamanie lub zachęcających do takiego
  działania;
  b) zawierających w swojej treści słowa wulgarne;
  c) obrażających lub poniżających innych Użytkowników
 16. Zabrania się na kopiowania i wykorzystywania publiczne treści zawartych na
  Forum bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu.
 17. Administrator Serwisu jest uprawniony do usunięcia wypowiedzi i zablokowania
  Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień pkt 6 i 7 powyżej.
  V.Artykuły publikowane w Serwisie
 18. W ramach Serwisu publikowane są artykuły pochodzące od niezależnych od
  Usługodawcy podmiotów trzecich, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich
  treść (Administrator co do zasady nie redaguje merytorycznie treści
  artykułów dostępnych w ramach Serwisu, tylko udostępnia narzędzia
  techniczne umożliwiające publikacje artykułów Partnerów Treściowych).
 19. W zakresie opisanym w ust. 1 powyżej Usługodawca nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji
  uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
  VI.Inne treści publikowane w Serwisie
  W ramach Serwisu Użytkownik posiadający Konto Użytkownika weźmie udział w
  badaniu psychologicznym przeprowadzonym za pomocą standaryzowanych testów
  psychologicznych, mającym na celu ocenę dobrostanu psychicznego, rozumianego
  przez pryzmat samooceny oraz subiektywnie odczuwanej jakości życia Użytkownika.
  Wyniki badań posłużą do wprowadzenia w ramach Serwisu dopasowanych interwencji
  psychologicznych, które wpłyną na zwiększenie poziomu dobrostanu psychicznego.
  VII. Odpowiedzialność
 20. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji
  danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych,
  systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w
  działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 21. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do
  Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu. Ze względów
  bezpieczeństwa, Administrator Serwisu
  ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres
  konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 22. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa, Administrator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w
  związku z użytkowaniem Serwisu bądź niemożnością jej użytkowania przez
  Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami,
  zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych,
  wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 23. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie linków
  odsyłających do innych stron internetowych, przy czym Administrator Serwisu
  nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na podlinkowanych
  stronach internetowych. Za treści podlinkowanych stron internetowych
  odpowiada administrator danej strony internetowej.
  VIII. Siła wyższa
 24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania,
  nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z
  obowiązków dotyczących świadczonych Usług, w przypadku, gdy fakt ten
  będzie wynikiem siły wyższej („Siła Wyższa”).
 25. Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania
  lub wypadki znajdujące się poza kontrolą Usługodawcy, niemożliwe do
  przewidzenia i których skutkom nie można było zapobiec, a w szczególności:
  a) strajki i inne akcje protestacyjne;
  b) niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub
  zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie)
  lub groźbę lub przygotowania do wojny;
  c) pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi,
  epidemię lub inne katastrofy naturalne;
  d) brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych,
  transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub
  prywatnego e) długotrwały brak możliwości korzystania z publicznych lub
  prywatnych sieci telekomunikacyjnych.
 26. Wykonywanie przez Usługodawcę obowiązków wynikających ze świadczonych
  usług uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji
  danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie
  to możliwe, Usługodawca dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki
  któremu obowiązki Usługodawcy wynikające ze świadczonych Usług będą
  mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.
  IX.Reklamacje
 27. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach
  związanych z ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami w
  następujący sposób:
  a) korespondencyjnie na adres korespondencyjny Administratora Serwisu: ul. G.
  Narutowicza 40/1;
  90-135 Łódź
  b) za pomocą poczty elektronicznej – tj. wiadomości elektronicznej wysłanej na
  skrzynkę Administratora Serwisu : portal@mintmint.pl
 28. Użytkownik zobowiązany jest:
  a) w reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko oraz informacje wskazujące na
  przedmiot reklamacji, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej
  reklamacją,
  b) do reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczących
  przedmiotu reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych
  okoliczności sprawy.
 29. Użytkownik powinien dążyć do tego, aby reklamacja była złożona niezwłocznie
  po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 30. Administrator Serwisu, w trakcie rozpatrywania reklamacji Użytkownika, w celu
  wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy reklamacja,
  może zwrócić się do Użytkownika (telefonicznie lub na e-mail) o przedstawienie
  dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:
  a) na podstawie treści reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu
  lub stanowiska
  Użytkownika lub
  b) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania reklamacji,
 • pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia
  przez Użytkownika działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie reklamacji.
 1. Administrator Serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkowników odpowiedzi na złożoną
  reklamację. Odpowiedź na reklamacje jest przedstawiana listownie lub za
  pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot
  postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
  a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło
  postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie
  polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  c) zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego
  podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 3. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 6 i 7
  powyżej, nie stanowi zgody na sąd polubowny ani automatycznej zgody
  Administratora Serwisu na udział w postępowaniu mediacyjnym albo
  polubownym.
  X.Prawa własności intelektualnej
 4. Wszelkie prawa do treści zawartych w ramach Serwisu oraz będących
  składnikiem Usług, przysługują Administratorowi Serwisu lub osobom trzecim,
  które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Administratora Serwisu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w ramach
  Serwisu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych
  niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 6. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony,
  obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz
  wszelkie inne dane) prezentowany w ramach Serwisu, nie może być powielany
  lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego
  zezwolenia Administratora Serwisu.
  XI.Postanowienia końcowe
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
  Regulaminu w dowolnym terminie.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się
  będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
  Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez
  umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany
  Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w
  sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za
  nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono
  wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu
  będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie
 10. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do
  Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.
 11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie,
  rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 12. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu
  przez Użytkownika jest prawo polskie.
 13. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.02.2022 r.