POLITYKA PRYWATNOŚCI – Portal MINT
I.
Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MINT APP Sp.
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. G. Narutowicza 40/1, wpisana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
  Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000909953, NIP: 7252310399,
  REGON: 389377909, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.
  Z Administratorem danych można kontaktować się:
  1) pod adresem korespondencyjnym: ul. G. Narutowicza 40/1; 90-135 Łódź
  2) pod adresem poczty elektronicznej: portal@mintmint.pl
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1) przetwarzane zgodnie z prawem;
  2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami;
  3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane przetwarzane przez Administratora tylko
  w takim zakresie w jakim dana osoba wyraziła na to zgodę.
  II.
  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1) umożliwienia zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy
  Użytkownikiem a Administratorem, umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez
  Serwis, kontaktu z Użytkownikiem, zapewnienia obsługi usług płatniczych w zakresie i na zasadach
  określonych w Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2) rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników Serwisu, dotyczących Usług świadczonych
  przez Administratora, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udokumentowania prawidłowego wykonania
  usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności dokonywania rozliczeń,
  przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.;
  5) transmisji danych w sieci oraz należytego działania podstawowych funkcji Serwisu, analizy sposobu
  korzystania z Serwisu w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia sposobu obsługi Użytkowników,
  analitycznym i statystycznym, marketingowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również
  w celu otrzymywania informacji handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  III.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkowników:
  1) wiek;
  2) wykształcenie;
  3) płeć;
  4) liczba mieszkańców miejscowości, w której mieszka Użytkownik;
  5) informacje czy Użytkownik nadal pracuje zarobkowo;
  6) numer telefonu/adres email.
  Udostępnianie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania przez
  Użytkowników z pełnej funkcjonalności Serwisu i założenia Konta Użytkownika.
 5. Administrator może dodatkowo przetwarzać następujące dane Użytkowników:
  1) imię
  2) nazwisko
  3) miejsce zamieszkania
  4) data urodzenia
  5) zdjęcia użytkownika
  Dodatkowe udostępnienie przez Użytkownika danych określonych w ust. 2 poniżej nie jest niezbędne do
  korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu i założenia Konta Użytkownika.
  IV.
  Czas przetwarzania danych osobowych
  Dane Użytkowników są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów do których zostały
  zebrane tj przez.:
  a) okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych z Użytkownikiem;
  b) okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  c) okres w jakim przepisy prawa zobowiązują Administratora do przechowywania określonego rodzaju
  dokumentacji;
  d) do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
  Dane Użytkownika przestaną być przetwarzane przez Administratora z upływem wszystkich ww. okresów.
  V.
  Odbiorcy danych osobowych
  Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem
  na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych
  w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, IT, obsługi
  administracyjnej.
  VI.
  Przekazywanie danych poza EOG
  Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza EOG.
  VII.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  VIII.
  Prawa osób których dane dotyczą
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli
  dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
  następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub
  kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych
  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
  pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej
  wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już
  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17
  RODO);
  5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
  RODO), gdy:
  a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
  żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
  prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
  osoby, której dane dotyczą;
  6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
  administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
  przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli
  dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
  uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec
  profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,
  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
  której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany
  zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych
  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody
  spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym
  zgoda ta została wyrażona.
 7. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
  wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
  zakresie chce skorzystać.
  IX,
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się
  w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3) 3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
  X.
  Inspektor ochrony danych
  W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem
  ochrony danych administratora:
  1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: portal@mintmint.pl
  2) na adres korespondencyjny ul. G. Narutowicza 40/1; 90-135 Łódź
  XI.
  Bezpieczeństwo danych
 8. Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne
  bezpieczeństwo.
 9. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są
  przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie
  osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego
  zadania.
 10. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane
  i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  XII.
  Postanowienia końcowe
 11. Jeżeli w Serwisie zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora
  stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony
  prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.
  Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 13. Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, których szczegółowe warunki zamieszczone są w Polityce
  Plików Cookies umieszczonej na stronie Serwisu.